Welkom bij Fysiotherapie De Vos. In Spijkenisse al meer dan 30 jaar specialist in beweging.
Privacy Policy

Fysiotherapie de Vos hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie de Vos houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens is gewaarborgd.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Fysiotherapie de Vos zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy policy, of in algemene zin, vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiŽnten of cliŽnten
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysiotherapie de Vos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • patiŽntgegevens vastleggen t.b.v. het behandelproces
 • cliŽntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • de behandelovereenkomst of abonnement
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Vos de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • (zakelijk)telefoonnummer;
 • (zakelijk)e-mailadres;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • gezondheidsgegevens;
 • verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer;
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):
 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO).
Verwerking van persoonsgegevens van zorgverleners
Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Fysiotherapie de Vos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • uitwisselen van patiŽntgegevens t.b.v. de behandeling
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • verwijzing
 • richtlijn huisarts-fysiotherapeut
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Vos de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • e-mailadres;
 • telefoon;
 • AGB;
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patient. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst(WGBO).
Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geÔnteresseerde
Persoonsgegevensvan prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geÔnteresseerde worden door Fysiotherapie de Vos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via soacial media
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Vos de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • woonplaats
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Vos opgeslagen te behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geinteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van medewewrkers
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Fysiotherapie de Vos verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • de arbeidsovereenkomst
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie de Vos de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • voornaam;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • adres;
 • woonplaats;
 • AGB-nummer;
 • BIG-nummer;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres
 • geboortedatum;
 • salarisgegevens;
 • kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • bankgegevens;
Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie de Vos opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiele administratie voor maximaal 7 jaar.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • het verzorgen van de digitale dossiervoering(EPD);
 • het verzorgen van de financiele administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het verzorgen van de uitvraag van patienttevredenheidsonderzoeken;
 • het verwerken van declaraties of banktransacties;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen(verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tezij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen(personen jonger dan 16 jaar)indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Fysiotherapie de Vos bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
 • alle personen die namens Fysiotherapie de Vos van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
 • We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze medewerkers zijn geinformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens(of een deel hiervan)door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dat natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contacgegevens

Fysiotherapie de Vos
Vlinderveen 248
3205 EJ Spijkenisse
e-mailadres: info@fysiodevos.nl